Ủng hộ Trường Sa

Tại khóa họp thứ 92 (từ ngày 12 đến 21 tháng 6 năm 2013), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.350(92) về sửa đổi, bổ sung đối với Công ước SOLAS, để chính thức quy định việc trang bị BNWAS cho các tàu được đặt sống chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2002. Sửa đổi, bổ sung này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Thông báo được gởi đến:
- Các chủ tàu/ công ty quản tàu biển
- Các đơn vị đăng kiểm tàu biển

Nội dung chính:
Sửa đổi, bổ sung đối với Công ước SOLAS, để chính thức quy định việc trang bị BNWAS cho các tàu được đặt sống chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2002. Sửa đổi, bổ sung này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Để xem đầy đủ văn bản, xin vui lòng click vào Thông báo số 024TI/13TB ngày 19/9/2013 đăng trên website www.haidang.vn, module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.
hide