Sản phẩm
22d24d05-daec-467a-a09c-df0f8f9351c1.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình; 2. Anten GP-017S; 3. Cáp anten 15m; 4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị - Hải đồ với màn hình LCD màu. Tăng cường tính chính xác với bộ thu WAAS tích hợp sẵn. Lưu trữ lên đến 80.000 điểm vết tàu và điểm đánh dấu, 3.500 điểm đến, 200 hải trình lập sẵn.
Màn hình LCD 10.4" màu
Waas/Dgps WAAS, DGPS
Hải đồ điện tử FURUNO MINI CHART, NAVIONICS NAV-CHART, C-MAP NT
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá Không
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
TB số Tổng đài
hide