Sản phẩm
17ceed7a-2d4a-4ce9-b46e-82b2704c3769.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình (ghi rõ Đơn hay Kép); 2. Anten: GPA-017S; GPA-018S; GPA-019S (ghi rõ khi đặt hàng); 3. Cáp anten 10m; 4. Cáp nối 5m; 5. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị hàng hải GPS được IMO/IEC chấp thuận. Tăng cường độ chính xác với bộ thu WAAS tích hợp sẵn và DGPS chọn thêm.Bộ nhớ: 2.000 điểm các vị trí tàu chạy qua và các dấu hiệu (tối đa 99 dấu hiệu); 999 điểm nhớ; 30 hành trình (30 điểm/hành trình).
Màn hình LCD 6" đơn sắc
Waas/Dgps WAAS, DGPS
Hải đồ điện tử Không
Phù hợp quy định IMO/ IEC MSC.112(73), IEC 61108-1 ed.2 cho các tàu SOLAS
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá Không
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
TB số Tổng đài
hide