Sản phẩm
19e9ac66-821c-4bfc-a398-bddfd997c937.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo
Tổng quát
Màn hình
Waas/Dgps
Hải đồ điện tử
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
TB số Tổng đài
hide