[09/07/2021] - TB vv Tạm dừng giao dịch trực tiếp tại trụ sở Tp. Hồ Chí Minh và hạn chế cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên phạm vi toàn quốc